Küldetésünk és hitvallásunk

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet célja elősegíteni Jézus Krisztus személyének megismertetését a teljes Szentírás alapján, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy az Isten üdvtervének teljes kijelentését tartalmazza a keresztyén hit, élet és üdvösség kérdéseiben mint végső, isteni kinyilatkoztatás.

A Szentírás

Hisszük, hogy a Szentírás egésze, mind az Ó-, mind az Újszövetség Isten ihletett igéje, az eredeti írások mentesek minden tévedéstől. A Szentírás hitünk egyedüli zsinórmértéke, Isten üdvtervének teljes kijelentését tartalmazza, a keresztyén hit, élet és üdvösség kérdéseiben a végső isteni kinyilatkoztatás.

Isten

Hiszünk egy Istenben, mindenek Teremtőjében, aki három személyben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben – szent és örökkévaló Isten.

Jézus Krisztus

Hisszük, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, aki a Szentlélektől fogantatott, és szűz Máriától született. Hisszük, hogy a kereszten értünk áldozta magát, hogy megváltson bűneinkből az Írások szerint. Feltámadt testben a halálból, felment a mennybe, ahol a magasságos Isten jobbján ül mint főpapunk és közbenjárónk.

Szentlélek

Hisszük, hogy a Szentlélek munkája: az Úr Jézus dicsőítése, ebben az üdvtörténeti korban az emberek bűntudatra ébresztése, a megtérés munkálása, a Szentlélek bennünk lakozása, vezetése, tanítása, a hívő ember megerősítése a keresztyén életre és Isten szolgálatára.

Az ember

Hisszük, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, az ember azonban bűnbe esett, elveszett, és csak a Szentlélek megújítása által kaphat üdvösséget és élheti a keresztyén életet.

A megváltás

Hisszük, hogy Jézus Krisztus kiontott vére és feltámadása minden ember megigazulásának és üdvösségének egyetlen alapja. Csak azok születhetnek újonnan a Szentlélek által, akik hittel befogadják Jézus Krisztust, és ezáltal Isten gyermekei lesznek.

A bemerítkezés és az úrvacsora

Hisszük, hogy a bemerítkezés és az úrvacsora az Úr Jézus olyan rendelései, amelyet a gyülekezetnek gyakorolnia kell. Nem tekintendők azonban üdvösségszerző eszközöknek.

Az egyház

Hisszük, hogy Isten gyülekezetének mindazok tagjai, akik a Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hit és a Szentlélek munkája által újonnan születtek és eggyé lettek Krisztus testében, melynek Ő a feje.

A közösség

Hisszük, hogy a helyi gyülekezeteknek csak azok lehetnek tagjai, akik ilyen módon lettek tagjai az Isten gyülekezetének.

A helyi gyülekezet

Hisszük, hogy Jézus Krisztus ura és feje a gyülekezetnek. Minden helyi gyülekezetnek joga van Krisztus uralma alatt dönteni és irányítani életét.

A jövő

Hiszünk az Úr Jézus Krisztusnak az ezeréves birodalom előtti és küszöbön álló visszajövetelében. Hisszük, hogy ennek a boldog reménységünknek fontos szerepe van a hívő életében és szolgálatában.

Az öröklét

Hiszünk a halottak testi feltámadásában; a hívőnek örök életre és örömre az Úrral, a hitetlennek pedig ítéletre és örök kárhozatra.